Lęborskie Centrum Kultury Fregata
lck-fregata.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Status prawny i podstawa działalności

 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI-58/07

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 03.04.2007 r.

 

 

STATUT

LĘBORSKIEGO CENTRUM KULTURY „FREGATA”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, zwaną dalej LCK „Fregata”.

2. Siedziba LCK „Fregata” mieści się w Lęborku, przy ul. Gdańskiej 12-13, a terenem działania jest miasto Lębork.

3. LCK „Fregata” może również działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 

Rozdział II

 

Zakres działalności

 

§ 2

 

1. Podstawowym celem Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa gminy z uwzględnieniem działań upowszechniania kultury regionalnej i narodowej, upowszechnianie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie odpowiednich warunków do korzystania z dóbr kultury.

2. Do szczegółowego zakresu działania Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” należy:

1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań

kulturalnych społeczności miasta,

2) realizacja i prezentacja projektów artystycznych,

3) organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,

4) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych,

6) doskonalenie form i metod pracy z zakresu upowszechniania kultury,

7) współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami kultury oraz

oświaty,

8) promocja twórczości artystycznej,

9) realizacja zadań z zakresu podtrzymywania dziedzictwa kulturowego regionu jako zgodnych z celami UE.

3. Działania wymienione w ust. 2 realizowane są w szczególności poprzez:

1) publiczne wyświetlanie filmów,

2) prezentacje wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki poprzez wystawy, wieczory autorskie i poetyckie, koncerty, spektakle itp.,

3) działania warsztatowo-edukacyjne,

4) działania promujące twórców i popularyzatorów kultury,

5) działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską,

6) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze,

7) realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych

funduszy.

 

4. LCK „Fregata” może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb środowiska twórców i popularyzatorów kultury, mieszkańców oraz z polityki w zakresie promocji i kultury wyznaczanej przez organy Gminy Miasta Lęborka.

 

 

Rozdział III

 

Organy zarządzające

 

§ 3

 

1. LCK „Fregata” zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lęborka.

2. Dyrektor podlega Burmistrzowi Miasta Lęborka, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności.

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością,

 2. reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

 3. gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania,

 4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz podejmowanie czynności wynikających ze stosunku pracy,

 6. czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu miasta.

 

Rozdział IV

 

Sposób uzyskiwania środków finansowych

 

§ 4

 

 1. Organizator zapewnia LCK „Fregata” środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektu, w których działalność ta jest prowadzona.

 2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 ustala organizator w uchwale budżetowej i przekazuje LCK „Fregata” w formie dotacji.

3. LCK „Fregata może uzyskiwać inne przychody z prowadzonej działalności a w szczególności:

a) wpływy ze sprzedaży biletów,

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) wpływy z prowadzonej działalności,

d) darowizny, spadki i zapisy,

e) środki pozyskiwane z funduszy z UE lub innych funduszy,

f) wpływy z innych źródeł.

4. Środki finansowe uzyskiwane przez LCK „Fregata” przeznacza ono wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 5

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

 

§ 6

 

LCK „Fregata” może prowadzić działalności inną niż kulturalna w zakresie nie powodującym ograniczenia działalności statutowej, w szczególności:

 1. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,

 2. Wynajem pomieszczeń w celu organizacji uroczystości oraz innych form współpracy,

 3. Organizowania zajęć rekreacyjno-sportowych,

 4. Prowadzenia działalności gastronomicznej,

 5. Współuczestnictwo w projektach innych instytucji, których celem jest działanie na rzecz upowszechniania kultury.

 


Data publikacji: 03.12.2015 (15:19)Data aktualizacji: 08.12.2015 (08:40)
Osoba publikująca: Paweł PiwkaOsoba modyfikująca: Paweł Piwka
Autor: liczba wejść: 2589
08 gru 2015 (08:40)Paweł Piwka»Status prawny i podstawa działalności
08 gru 2015 (08:33)Paweł Piwka»Status prawny i podstawa działalności
08 gru 2015 (08:33)Paweł Piwka»Status prawny i podstawa działalności
08 gru 2015 (08:32)Paweł Piwka»Status prawny i podstawa działalności
03 gru 2015 (15:19)Paweł Piwka»Status prawny i podstawa działalności

Przejdź do góry strony